Savjetovalište za djecu i mlade

ODJEL I SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU I MLADE

Odjel za djecu i mladež Gradskog društva Crvenog križa Sisak formiran je u svibnju 2007. godine. U svom radu oslanja na program rada Hrvatskog Crvenog križa. Sukladno Statutu HCK, misiji i načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Mladež Hrvatskog Crvenog križa se organizira s ciljem odgoja mladih na polju solidarnosti, humanosti međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unapređenja zdravstvene kulture, promicanja nenasilja, ekološkog osvješćivanja i razvoja drugih pozitivnih osjećaja koji utječu na razvoj mlade osobe i zajednice u cjelini.

Odjel za djecu i mladež provodi sljedeće programe:

HUMANE VREDNOTE
Program Humane vrednote namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola. Nastao je na poticaj komisije za rad s mladima i koordinacijskog odbora mladih HCK. U prosincu 2001. godine potpisan je Ugovor između Ministarstva prosvjete i HCK kojim se program Humane vrednote i Istraživanje humanitarnog prava provodi na nacionalnoj razini

Program se sastoji od tri dijela:

odgoja za humanost
zdravstvenog odgoja i
razvoja socijalne svijesti što obuhvaća interpersonalno, interkulturalno razumijevanje i komunikaciju, njegovanje tolerancije, suosjećanja, odgovornosti za sebe i zajednicu, prevenciju neželjenih oblika ponašanja kao i jačanje socijalnih vještina.
ISTRAŽIVANJE HUMANITARNOG PRAVA
Program je namijenjen učenicima srednjih škola i obuhvaća 5 modula.
Sažetak osnova programa ˝Istraživanje humanitarnog prava˝:

MODUL 1: HUMANITARNO GLEDIŠTE
MODUL 2: OGRANIČENJA U SUKOBU
MODUL 3: PRAVO U AKCIJI
MODUL 4: OSIGURANJE PRAVDE
MODUL 5: ODGOVOR NA POSLJEDICE
ZAVRŠNO ISTRAŽIVANJE

NATJECANJE MLADIH
Natjecanja mladeži Hrvatskog Crvenog križa odvijaju se svake godine na tri razine: školskoj, županijskoj i državnoj u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Natjecanje mladeži odnosi se na:

* provjeru znanja o Pokretu Crvenog križa, međunarodnog humanitarnog prava i ljudskim pravima
* provjeru znanja i vještina iz pružanja prve pomoći

Cilj natjecanja je motivirati mlade osobe za humanitarno djelovanje u zajednici i okupiti ih radi razmjene iskustava i ideja o radu mladih Hrvatskog Crvenog križa.

UPOZNAJ I PRIHVATI/ U ČEMU JE RAZLIKA AKO SAM RAZLIČIT
Gradsko društvo Crvenog križa Sisak zajedno sa Debatnim klubom Gimanzije Sisak provodi projekt Upoznaj i prihvati namijenjen mladima srednjih škola na području grada Siska ali i srednjih škola koje pokažu interes za uključivanje na području SMŽ.

Ciljevi projekta usmjereni su na:

osvještavanje i smanjenje stereotipa i predrasuda
prevladavanje straha od različitosti i razvijanje suosjećanja i empatije
povećanje znanja o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti
poticanje kreativnosti i stvaralaštva
razvijanje komunikacijskih vještina
razvijanje socijalnih i građanskih kompetencija
smanjenja diskriminacijskih oblika ponašanja i razvijanje tolerancije
poticanje kod učenika znatiželje, otvorenosti, kritičkog razmišljanja i razumijevanja
Program uključuje određeni broj tematsko edukativnih radionica, debatu, kviz ˝Od znanja do djelovanja˝, posjetu i putovanje nekoj od međunarodnih humanitarnih organizacija, interkulturalne turnire, kuhinju…te niz aktivnosti usmjerenih razvoju tolerancije i razumijevanja različitosti.

PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA
Odjel za djecu i mlade tijekom svake školske godine provodi edukativno suportivne radionice paketa Prevencija trgovanja ljudima, u višim razredima osnovne škole i u trećim, četvrtim razredima srednjih škola na području grada Siska ali i na poziv drugih škola s područja SMŽ.

Tijekom prošlog desetljeća trgovanje ljudima identificirano je kao zločin kojim se iskorištavaju najranjiviji u društvu pri čemu im se krše brojna ljudska prava kao što su: pravo na život, pravo na rad i obrazovanje, pravo na slobodu izbora, pravo na slobodu kretanja, pravo na dostojanstvo, pravo na sigurnost, pravo na jednakost, pravo na zdravlje itd. Provedba ovog programa odvija se kroz cijelu školsku godinu u suradnji s djelatnicima PU Sisačko moslavačke. Osim radionica u školama redovito se održavaju i edukacije nastavnika na Stručnim skupovima i Vijećima učitelja te svake godine 18. listopada u gradu i u suradnji s policijom obilježavamo Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima.

Žrtva može postati svatko od nas bez obzira na svoju razinu obrazovanja, spol, dob ili nacionalnost. Ipak, određene skupine su u većem riziku da upadnu u lanac trgovanja ljudima, a to su: nezaposlene osobe ili osobe koje nisu u mogućnosti pronaći posao u skladu sa svojom razinom obrazovanja, neregularni migranti, izbjeglice, djeca bez pratnje, nestala djeca, marginalizirane skupine, osobe s financijskim poteškoćama, osobe s lošim obiteljskim odnosima… Zbog načela po kojima djelujemo, ali i naše rasprostranjenosti i uspostavljenog povjerenja s lokalnim zajednicama, u mogućnosti smo doći do najranjivijih u društvu i pružiti im podršku.
U skladu s tim, ali i svojim mandatom humanitarne organizacije, Hrvatski Crveni križ:
1. pruža podršku odraslim žrtvama trgovanja ljudima,
2. radi u lokalnoj zajednici na podizanju svijesti građana o rizicima trgovanja ljudima i mjerama zaštite te provodi edukativne aktivnosti za različite ciljane skupine
3. aktivno zagovara za prava žrtava i poboljšanje sustava identifikacije, pomoći i zaštite.

Hrvatski Crveni križ je član Europske mreže društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca European Action for Trafficked persons Network.

SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU I MLADE
savjetodavni rad za djecu I mlade provodi se za one koji to samostalno uz pristanak ili po nagovoru svojih roditelja požele zato što u određenom razdoblju svojeg života imaju poteškoće kao i za djecu, mlade i njihove roditelje koji su u tretmanu Centra za socijalnu skrb, odnosno oni kojima Centar za socijalnu skrb /Sud izrekne mjeru upućivanja u savjetovalište, djecu i mlade koje upute pedagoške službe osnovnih i srednjih škola.

Ciljevi rada s djecom i mladima:

ukloniti/smanjiti poremećaje u ponašanju i povećati prosocijalno ponašanje
unaprijediti odgovorno ponašanje
naučiti vještine nenasilne komunikacije, tolerancije, suradnje, empatije, sprečavanja i rješavanja sukoba
unaprijediti samopoštovanje, samopouzdanje te razviti pozitivnu sliku o sebi
unaprijediti samodisciplinu i samokontrolu ponašanja
poticati samostalnost i neovisnost
unaprjeđenje odnosa s roditeljima, obitelji, vršnjacima i drugim ljudima
ublažavanje/uklanjanje simptoma
uspješnije rješavanje problema
postizanje većeg životnog zadovoljstva i prihvaćanje sebe
Ciljevi rada s roditeljima:

unaprijediti saznanja roditelja o razvojnim procesima
razviti djelotvorne komunikacije s djecom
pružiti podršku roditeljima u rješavanju problema
podići kvalitetu života u obitelji
Vrste rada i trajanje:

Individualno savjetovanje, Savjetovanje roditelja i djeteta, Individualno savjetovanje adolescenata

Osim individualnog savjetovanja djece i mladih paralelno se odvijaju SAVJETODAVNE SOCIJALIZACIJSKE SKUPINE tijekom svake školske godine s ciljem jačanja socijalnih vještina, samopouzdanja, samopoštovanja i razvoja pozitivne slike o sebi. Savjetodavne socijalizacijske skupine uključuju djecu niže osnovnoškolske dobi (od 1 do 4 razreda) , djecu više osnovnoškolske dobi (od 5 do 8 razreda), srednjoškolce i mlađe punoljetnike.

POSEBNA OBVEZA MALOLJETNIKA I MLAĐIH PUNOLJETNIKA
Savjetovalište na osnovu sporazuma s CZSS, a odlukom Suda uključuje maloljetnike i mlađe punoljetnike u različite oblike humanitarnog rada ili individualnog savjetovanja kojima je izrečena mjera Posebne obveze kada je moguće kroz kraće vremensko razdoblje utjecati na ponašanje maloljetnika/ mlađeg punoljetnika s naglaskom na preuzimanje odgovornosti i pomoć maloljetniku da se nosi s osobnim problemima.

PREVENCIJA NEŽELJENIH OBLIKA PONAŠANJA (rad sa učenicima, roditeljima i prosvjetnim djelatnicima)
Opći cilj programa je podržavanje i poticanje zdravog psihosocijalnog razvoja djece kroz prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja odnosno poremećaja u ponašanju djece.
Specifični ciljevi programa odnose se na područje rada s djecom, područje rada s roditeljima i područje rada s nastavnicima.
Programi prevencije provode se u osnovnim i srednjim školama u dogovoru sa ravnateljima i procjenom (potrebama) pedagoške službe, nastavnika.
Program obuhvaća edukacije, treninge, seminare i radionice namijenjene učenicima, roditeljima i prosvjetnim djelatnicima s ciljem podizanja svijesti i utjecaja na sprječavanje nastanka i narušavanja odnosa i neprihvatljivih oblika ponašanja.

VRŠNJAČKA POMOĆ
Cilj edukacije skupine mladih vršnjaka pomagača:
upoznati mlade s djelotvornim načinima rješavanja životnih poteškoća vršnjaka;
oformiti i educirati skupinu mladih za pružanje vršnjačke pomoći;
inaugurirati vršnjačku pomoć u društvenoj sredini a posebice među odraslima koji odlučuju;
napraviti i proširiti temelj za širenje mreže vršnjačke pomoći u širem socijalnom okružju.
Ciljana edukativna skupina:
Učenici srednje škole, ili studenti viših i visokih škola i fakulteta, oba spola. Skupina je raznovrsna po interesima, vještinama i iskustvima
Skupina broji 10 – 12 sudionika.
Temeljni kriterij za ulazak u edukacijsku skupinu je razina unutarnje motivacije sudionika i spremnost na prosocijalno djelovanje, te posjedovanje vještina, znanja i osobina prihvatljivih drugim mladim osobama.